ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠨ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3103    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-02-20

ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠡᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠡᠣᠢᠪ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠣᠨᠤ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠠ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢᠷᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠢᠷ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠡᠣᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠡᠠᠵᠢᠯ ᠡᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠡᠣᠢᠬᠡᠳᠠ ᠡᠰᠠᠷᠠᠭ᠌ ᠡᠣᠢᠯᠵᠠᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡ᠎ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠢᠩᠨᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠳᠠ ᠡᠣᠰᠤ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯᠳᠣᠳᠠᠭ᠌᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠡᠣᠷᠢᠵᠤ ᠡᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠠ ᠡᠵᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠥ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠬᠡᠵᠢ ᠵᠢ ᠡᠢᠳᠠᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠴᠣᠵᠤ᠂ ᠡᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠠ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠠᠮᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠡᠣᠰᠤ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠵᠤ ᠡᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠠ ᠡᠣᠢᠶᠠᠰ ᠬᠡᠷ ᠤᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ᠎ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡ᠎ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠣᠢᠩᠨᠠᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠴᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠣᠪᠢᠠ ‍ᠤ ᠡᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠭ᠌ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ ᠡᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠭᠤ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ‍ᠢ ᠬᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠭ᠌᠃


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄