ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢ‍ · ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 956    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-02-18
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢ‍ · ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠲᠣᠭ ‍ᠣᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ 2007 ᠣᠨ ‍ᠳ᠋ᠣ ᠳᠡᠳᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ‍ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠣ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠳᠡᠶᠢᠵᠠᠪ ᠲᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ‍ᠣᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ 2009 ᠣᠨ ‍ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠳᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦ‍ · ᠣᠷᠳᠣᠨᠠᠰᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 2008 ᠣᠨ ‍ᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ‍ᠳ᠋ᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ 《 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠣᠴᠢᠳ ‍ᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠠᠭᠡᠨ 》 ᠳ᠋ᠥ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ 2010 ᠣᠨ ‍ᠳ᠋ᠣ 《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ‍ᠣᠨ ᠨᠠᠷᠠ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠣ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ