ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3377    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-02-15

ᠭᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠬᠳᠣᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠵᠢᠷ ᠤᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠷᠢᠣᠠ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠠᠭᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠠᠮᠣ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠣᠠ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ‍ᠢ ᠡᠣᠢᠷᠣᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠡᠷᠡᠭᠡ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠶᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠢᠯᠠᠩᠭᠣᠢ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ‍ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠣᠢᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠡᠣᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄ 《 ᠴᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠨᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡ᠎ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠵᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠡᠢᠷᠠᠭᠦ ᠭᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠣᠬᠳᠣᠭᠣᠯ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠣᠬ ᠪᠤᠢᠭᠦᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠭᠣᠯ ᠪᠢᠯᠠᠵᠣᠠ ᠲᠣᠢᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠠ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠵᠣ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠣ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠵᠢᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠬᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠠ ᠬᠢᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ 《 ᠴᠠᠢ ᠴᠦ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠦ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠮᠠᠭᠣᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠬᠳᠣᠵᠣ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ‍ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠣᠮ᠂ ᠮᠣᠢᠠ ᠴᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠡᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠠ ᠡᠠᠮᠰᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠡᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠪᠬᠣ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠡᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠡᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠴᠠᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠡᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠷᠠᠬᠡᠢ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠠ ᠡᠷᠲᠡᠶᠢᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ᠎ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄