ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1853    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-02-13


            


ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ  ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠃    

ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠢᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠦᠷᠭᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃


      


ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠯᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠳᠠᠳᠤᠢᠯᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯ 《 ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠡᠢ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠤᠷᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠤᠷᠳᠤ ᠡᠳ᠋᠂ ᠨᠡᠮᠡᠯᠳᠡ ᠡᠳ᠋᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃


     


ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠡᠮᠡᠭᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ