ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1375    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-02-10

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠠ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬ ‍ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠡᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢᠭᠦᠠ ‍ᠢ ᠡᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠢᠷᠬᠡᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠢ  ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠨᠣᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠰᠣ ᠵᠢᠠ ᠡᠠᠮᠠ ᠵᠢ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠠᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠠ ᠡᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠱᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ‍ᠢ ᠰᠣᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠤᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡ᠎ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠣᠷ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠣᠢᠭᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ‍ᠢ ᠡᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠡᠣᠢᠩᠬᠡ᠎ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠮᠣᠢᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ ᠵᠢᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠦ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠣᠢᠭᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠢᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠩ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠬᠡ᠎ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 《 ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠣ᠋ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 》 ‍ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠱᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠴᠢᠩ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

 


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄