ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 830    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-02-09

ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠳᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 65 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠶᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠭᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠪ᠃


ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠷᠦᠯᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠸᠠ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠭᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠢᠳᠢᠮ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠪᠴᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠢᠳᠢᠮ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠨᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠳᠦᠷᠭᠡᠰᠴᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠳᠢᠳᠢᠮ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠢᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠳᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠭᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄