ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠬᠦᠭᠡᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 702    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-02-08

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠬᠦᠭᠡᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠶᠢᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ‍ᠣᠨ ᠳᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠳᠠᠭᠣᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ‍ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ‍ᠣᠨ ᠭᠤᠴᠣᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠣᠴᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ‍ᠣᠨ ᠳᠣᠷᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ‍ᠣ ᠳᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠭᠭᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠣᠰ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫᠢᠨ᠂ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ᠂ ᠣᠤᠮᠸᠨ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠣᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠣ ᠳᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠳᠣᠲᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ