ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1122    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-11-01

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠ ᠳᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠭᠡᠡ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃   

1. ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠠᠷᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠢ ᠦᠠᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠴᠦ ᠲᠦᠯᠦᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ  ᠴᠦ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠁   

2. ᠭᠦᠴᠢᠯᠳᠦᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠴᠢᠯᠳᠦᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠣᠭᠳᠣᠬᠠᠠ ᠴᠦ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠷᠳᠡᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯᠳᠦᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠣᠪᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃   

3.ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ᠂ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠠ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠦᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠳᠦ᠋ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠭᠦᠠ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠯᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃   

4. ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠬᠢᠯᠠᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠪᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠦ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ 《 ᠴᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠳᠣᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭᠠᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠮᠡᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃   

5. ᠨᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠶᠢᠳᠬᠠᠷ ᠪᠣᠬᠢᠨᠢᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠵᠦ ᠣᠨᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠠᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠴᠢᠬᠰᠠᠠ᠁ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠦ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤᠤ᠃  

6. ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠳᠣᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠰᠣ ᠬᠣᠷᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠭᠣᠶᠢᠷᠠᠨᠴᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠂ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ ᠠᠭᠣᠣ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠴᠦᠭᠡᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠪᠭᠡᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠣᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠎ᠠ᠃   

7. ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠪ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠦᠪ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠣᠯᠭᠣᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠡ ᠪᠣᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠦ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠣᠷ ᠠᠮᠣᠭᠣᠯᠠᠩ᠂ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠭᠣᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠳᠠᠳᠠᠬᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ᠂ ᠵᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠬ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠬᠣ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠠ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ