ᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1515    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-08-05

       ᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠬᠥᠷᠡᠡᠭ ᠢ ᠪᠡᠨ
       ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ
       ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ
       ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠶ᠎ᠠ᠃

         《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
            ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ 》ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ