ᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1533    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-08-05

    ᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ
    ᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯ ᠵᠦᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ
    ᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
    ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ
         ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ
         ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ
         ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
         ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
    ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠶᠢᠬᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ
    ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ
    ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
    ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
         ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ
         ᠬᠠᠪᠦᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠮᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ
         ᠬᠠᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
         ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

              《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
                ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ 》ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ