ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠᠬᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 894    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-07-23

      ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠᠬᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
      ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠵᠠᠢ
      ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠦ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ
      ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ

      ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ
      ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠵᠠᠢ
      ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ
      ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠵᠠᠢ᠃

         《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

           ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ 》ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ