ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 756    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-07-22

    ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ
    ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
    ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠨ
    ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ

  

    ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
    ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠨ
    ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ