ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 773    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-07-22

     ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ
     ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ
     ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦ᠋
     ᠡᠷᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

       

     ᠠᠷᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ
     ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ
     ᠡᠷᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ