ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 694    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-07-22

    ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ
 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦ᠋
 ᠴᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ  ᠃
 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ
 ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠃
 
 ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦ᠋
 ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ ᠃
 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ
 ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ