ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 753    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-07-22

       ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

      ᠰᠢᠵᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ

      ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ


      ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ
      ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
      ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ
      ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ