ᠷᠣᠺ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ‍ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠴᠣᠮᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠥᠨᠥ ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 3 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1088    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-05-13

     ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠷᠣᠺ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 《 ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ‍ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠴᠣᠮᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 12 ‍ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 3 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠳ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ‍ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠲᠤᠰ ᠴᠣᠮᠣᠭ ‍ᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ 《 ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ 》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ BDRG ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠲᠤ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ 》᠂ 《 ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ 》᠂ 《 ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠥᠨᠢ 》᠂ 《 ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ 》᠂ 《 ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠡᠷᠪᠡ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

        

                ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

          

                                                                                                               

         

       

               ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠣᠮᠣᠭ 《 ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 》

                                 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ