ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ 

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 791    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-05-13

     ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠨᠤᠷ ᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠃ 

      ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ᠄

                 《 ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 》

                 《 ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ 》

                 《 ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ 》

                 《 ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ 》           

                    ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ
                     


                      ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠨ 《 ᠡᠷᠡᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ 》 ᠴᠣᠮᠣᠭ

            

                    

                     《ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ 》᠄ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

             
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢ