ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠢᠰᠣᠭ᠎ᠠ ( ᠬᠣᠶᠠᠷ )

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 884    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-03-21

ᠣᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ
ᠤᠳᠡᠰᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ
            ︵ ᠬᠣᠭᠣᠷ ︶
ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠤ  ᠲᠠᠢ
ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ
ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ
ᠰᠣᠮᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠨᠣᠮᠦ ᠲᠠᠢ
            ︵ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ ︶
ᠨᠢᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ
            ︵ ᠲᠤᠩ ︶

ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠡᠢ
ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠡᠢ
ᠠᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠣᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠡᠢ
            ︵ ᠱᠡᠡᠵᠨ ︶
ᠰᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ
ᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ
            ︵ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ︶
ᠠᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠣᠭ ᠣᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠡᠢ
ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠡᠢ
            ︵ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ︶
ᠴᠢᠮᠬᠢᠬᠦ  ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠰ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠲᠠᠢ
            ︵ ᠴᠠᠩ ︶

ᠬᠠᠪᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ
            ︵ ᠬᠣᠩᠬᠣ ︶
ᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ
            ︵ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠭᠣᠷ ︶
ᠭᠡᠨᠳᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ
            ︵ ᠲᠠᠮᠡᠷᠦ ︶

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄