ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 912    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-03-21

                    ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ       
                                     ᠰ᠊ · ᠰᠠᠮᠫᠢᠯᠨᠣᠷᠪᠤ    
       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠎ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠲᠦ ᠡᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠠᠭᠣᠯᠠ ᠡᠣᠰᠣ ᠪᠠᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠂ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠬᠣ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ᠎ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠥᠨ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠥᠢᠯ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠣᠢᠩᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠃《 ᠡᠠᠭᠣᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠭᠣᠠ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ‍ᠢ ᠨᠢᠳᠣ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ 》ᠬᠡᠵᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠪᠤᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠮᠣᠢᠩᠭᠦ ᠵᠢᠠ ᠡᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠡᠣᠨᠣᠬᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ‍ᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠎ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠡᠣᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠤᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠦᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠡᠬᠡ᠎ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠰᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠠ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠮᠠᠯ ᠪᠠ᠎ ᠬᠡᠷ ᠤᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠯ ‍ᠢ ᠵᠥᠪ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠣ ᠳᠦ ᠨᠡᠩ ᠶᠠᠬᠡ᠎ ᠡᠣᠶᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠴᠥᠮ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠡᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠡᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃  
       ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠠ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠡᠠᠯᠣᠰ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠴᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣ ᠂ ᠬᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡᠠ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠠ ᠡᠷᠬᠡ᠎ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ‍ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ《 ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠣ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠣᠷᠢ ᠡᠠᠯᠳᠠᠠ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠢᠷ ᠴᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠡᠠᠮᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠨᠲᠠᠭᠠᠳ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠃ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠣ ᠪᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠠᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠤᠩ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠣᠷ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠎ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠡᠠᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠬᠣᠨᠣᠬ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠᠯ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃   
       ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠣ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣ ᠪᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠣ ᠡᠣᠴᠢᠷ ᠮᠥᠨ ᠃  ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ᠎ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠡᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠵᠦ ᠲᠠᠰᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣ ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠢ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠨᠣᠭᠦᠣᠠ ᠤᠠ ᠡᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠬ ᠃ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠎ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠠ ᠬᠣᠯᠠᠣᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠳᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ 《 ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠠᠯᠳᠠ 》ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃    
       ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠢᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠢ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠨᠣᠭᠦᠣᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠣᠷᠭᠣᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠣᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠣ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠣᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ‍ᠢ ᠡᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠣ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠠᠭᠣᠷ ᠡᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠣ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠣᠢᠨᠠᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠡᠠᠯᠣᠰ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ᠎ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠡᠠᠪᠴᠣ ᠂ ᠡᠣᠠᠳᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠴᠢ ᠡᠣᠰᠣ ᠡᠣᠣᠭᠣᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠣᠣᠭᠣᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃   
       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠪᠠᠭᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠣᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠴᠦ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠷᠣ ᠵᠢᠠ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ᠎ ᠡᠠᠣᠠᠬᠣ ᠡᠠᠪᠴᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠥᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠬᠯᠠᠵᠣ ᠡᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠪᠠᠭᠣᠴᠠ ᠳᠦ ᠡᠣᠴᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠡᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠣᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠰᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠢ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠣᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠬ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃       
       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠵᠢ ᠪᠤᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠢ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠵᠢᠵᠣ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠪᠤᠢᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡ᠎ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠬ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠡᠯ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠬᠦᠢᠰᠦ᠂ ᠡᠣᠢᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠪᠠ᠎ ᠡᠬᠡ᠎ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠪᠠᠳᠣᠵᠢᠵᠣ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠠ ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬᠵᠢᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ《 ᠡᠣᠨᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠡᠣᠣᠭᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠣᠰᠣ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ 》ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠬ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠃      
       ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡᠠᠯᠣᠰ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠣᠷᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠲᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠴᠠᠠ ᠡᠢᠷᠠᠭᠦ ᠡᠣᠢᠶᠠᠰ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠠᠭᠣᠯᠠ ᠡᠣᠰᠣ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣᠮᠠᠬᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠠᠭᠣᠯᠠ ᠡᠣᠰᠣ ᠪᠠᠠ ᠡᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠠᠶᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠠ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠣᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠢᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ  ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠪᠤᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠲᠦ ᠡᠣᠴᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠤᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠤᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠠᠭᠣᠯᠠ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠩᠬᠡ᠎ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠬ ᠮᠠᠳᠣ ᠵᠠᠭᠦᠳᠣ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃     
       ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠣᠢᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠡᠣᠰᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠡᠠ ᠴᠠᠬᠯᠠᠰᠢ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠠ ᠡᠠᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷᠵᠢᠠ ᠰᠣᠢᠨᠢᠵᠢᠠ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷᠯᠠᠠ ᠡᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠲᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠴᠠᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠯ ᠡᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠰᠴᠣ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠡᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ᠤᠠ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠣ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠬᠣᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠ᠎ ᠮᠠᠯ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠣ ᠨᠢ  ᠨᠡᠩ ᠬᠡᠴᠠᠭᠦᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠩ ᠂ ᠪᠠᠢ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠠ ᠴᠠᠴᠠᠬᠡᠢ ᠪᠠᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠃ 


                                        

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄