ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠤᠳ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1018    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-03-19

 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠄    
   《 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》     
   《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ 》     
   《 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠦ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ 》   
 

 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠵᠶ᠋ᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠄      
   《 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》    
   《 ᠡᠷᠲᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ 》     
   《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ 》   
 

 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠳᠦᠭᠡᠯ ᠄    
   《 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》          
   《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 》     
   《 ᠵᠢᠡᠭᠭᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ 》  
  

 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠄       
   《 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》    
   《 ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ 》   
   《 ᠰᠤᠳᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ 》    
 

 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠄       
   《 ᠴᠢᠡᠭᠭᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 》       
   《 ᠬᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 》   
   《 ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  》

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄