ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ‍ᠥᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 1160    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-03-19

      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ —

              ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠂ ᠶᠢᠰᠣᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠂ ᠶᠢᠰᠤᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ    
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ —

              ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠂ ᠲᠡᠮᠤᠭᠡ ᠣᠳᠴᠢᠬᠢᠨ       
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠦ ︵ ᠦᠭᠡᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ ︶ —    
              ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ‍ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠬᠤᠯ ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠴᠦ ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠳᠤᠭ  
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠦ — 

              ᠵᠦᠴᠢ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠢ        
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠯᠤᠭ᠌  —

              ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠢ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠬᠤᠯ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ      
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ —

              ᠵᠠᠪᠠ ᠂ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠠᠢ ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠢ  
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ  —

              ᠦᠯᠣᠢ ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠬᠠᠬᠠᠮᠪᠤ᠋ ᠂ ᠢᠰᠭᠡᠮᠤ     
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ  —

              ᠲᠠᠳᠠᠳᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠧᠯᠢᠣᠢ ᠴᠦᠽᠠᠢ ᠂ ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠪᠣᠮᠪᠣ ᠂ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ   
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ  —

              ᠣᠯᠭᠤᠨᠤᠨ ᠬᠠᠯᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠶᠢᠳ ᠤᠩ ᠬᠠᠨ ᠂ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠢ     
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ —

              ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   
      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ  —

              ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ  

 

      ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ —

           《 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》︵1190 ᠣᠨ ︶

           《 ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》︵1202 ᠣᠨ ︶

           《 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》︵ 1203 ᠣᠨ  ︶

           《 ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ︵1204 ᠣᠨ ︶    

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄