ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠡᠡᠳᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 835    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-03-17

      ᠶᠡᠷᠤᠡᠭᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠤᠨ ᠯᠢ ᠺᠸ ᠴᠢᠶᠠᠡᠭ《 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠤᠡᠭᠡᠯ 》ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ《 ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ  ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠤᠡᠬᠨ᠎ᠠ 》ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠸᠡᠡᠭᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠤᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠹᠷᠤᠡᠲ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ《 ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠃            

     ᠡᠸᠡᠡᠭᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠡᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ᠤᠨ《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ 》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠡᠡᠪᠦᠢᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠡᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠄ ᠨᠡᠮ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠲᠦᠷᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠪᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠡᠰᠢ ᠪᠠᠶᠡᠷᠯᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠡᠡᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ  ᠦᠢᠯᠡᠤᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠡᠡᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠤᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠡᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠡᠡᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃                

    《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ 》ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠡ《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠡᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠡᠯ  ᠪᠡ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠡᠨ ᠪᠡᠯᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠡᠨ  ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠰᠢᠡᠡᠯᠠᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠡᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠡᠨ 4 ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠡᠷ  ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠦᠯᠤᠨ  ᠪᠤᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠡᠭᠰᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠺᠢᠯᠤᠭᠷᠡᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠠᠭᠡᠪᠡᠷ  ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠡᠡᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ 》ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠤᠸᠡᠢ ᠴᠤᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ 3 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ 2014 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 120 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ 4 ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ 12 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ 2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ 70 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠡᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄