ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 946    ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2015-08-06

        ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠰ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ‍ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠬᠣᠣᠷᠲᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠣᠷᠲᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄