ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ   —   ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠰᠠᠷ

ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠨ ᠭᠣᠴᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠄ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 621 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/12/2