ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠴᠣᠮᠣᠭ (254)

ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 2928
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 801
ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 542
ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪ · ᠲᠡᠭᠰᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 461
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ᠊ · ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 358
ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠ‍ · ᠬᠤᠤᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 491
ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪ · ᠴᠣᠯᠮᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 402
ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴ · ᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 460
ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 399
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 387
ᠳᠥᠯᠥ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠡ‍ · ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 390
ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 337
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠯ · ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 362
ᠥᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬ · ᠪᠠᠲᠤᠮ‍ᠡ‍ᠨᠳᠦ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 384
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 358
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲᠥᠷᠥᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 434
ᠭᠣᠪᠢ ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪ · ᠴᠡᠷᠢᠩᠸᠴᠢᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 459
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡ‍ · ᠪᠠᠲᠤᠬᠤᠶᠠᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 243