ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —  ᠴᠣᠮᠣᠭ (254)

ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3568
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 901
ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 631
ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪ · ᠲᠡᠭᠰᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 574
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰ᠊ · ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 474
ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠ‍ · ᠬᠤᠤᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 598
ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪ · ᠴᠣᠯᠮᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 516
ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠴ · ᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 570
ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲ · ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 498
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 486
ᠳᠥᠯᠥ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠡ‍ · ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 480
ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 443
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠯ · ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 453
ᠥᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠬ · ᠪᠠᠲᠤᠮ‍ᠡ‍ᠨᠳᠦ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 493
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 447
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠲᠥᠷᠥᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 548
ᠭᠣᠪᠢ ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠪ · ᠴᠡᠷᠢᠩᠸᠴᠢᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 574
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠡ‍ · ᠪᠠᠲᠤᠬᠤᠶᠠᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 337