ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ  —   ᠴᠣᠮᠣᠭ  —   ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 5124 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/4/19

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ

       ᠭᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨᠲ᠃ 《  ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠲᠠᠢ᠃  ᠲᠤᠰ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠲᠦ 《 ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ  》᠂ 《 ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ  》᠂ 《ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ 》᠂ 《 ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ 》᠂ 《ᠳᠠᠯᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠣᠷᠢ  》᠂ 《ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ  》᠂ 《ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ 》《ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ  》᠂ 《 ᠭᠧᠪᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ 》᠂ 《 ᠵᠢᠭᠦᠷᠠᠢ 》᠂ 《ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  》᠂ 《ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ  》᠂ 《ᠬᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ  》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃