ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠤᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠥᠨᠣᠳᠣᠷ ‍ᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ
 • ᠭᠣ‍ · ᠪᠠᠲᠤᠬᠤᠶᠠᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 3
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0
 • ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄  
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017:04:05
     ᠭᠣᠮᠪᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠬᠣᠶᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
     ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠦ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ 《 ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 》 ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ‍ᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠬᠢᠷᠬᠠᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠶᠢᠮᠪᠤᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠱᠤᠮᠪᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠭ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]

请稍候...
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠴᠤᠮᠤᠭᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
 • ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ
 • ᠴᠤᠮᠤᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
 • ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
 • ᠠ‍
 • ᠡ‍
 • ᠢ‍
 • ᠥ‍
 • ᠦ‍‍
 • ᠨᠠ‍
 • ᠨᠡ‍
 • ᠨᠢ‍
 • ᠨᠣ‍
 • ᠨᠤ‍
 • ᠨᠥ‍
 • ᠨᠦ‍‍
 • ᠪᠠ‍
 • ᠪᠡ‍
 • ᠪᠢ‍
 • ᠪᠣ‍
 • ᠪᠤ‍‍
 • ᠪᠥ‍
 • ᠪᠦ‍
 • ᠫᠠ‍
 • ᠫᠡ‍
 • ᠫᠢ‍
 • ᠫᠣ‍
 • ᠫᠤ‍
 • ᠫᠥ‍
 • ᠫᠦ‍
 • ᠬᠠ‍
 • ᠬᠡ‍
 • ᠬᠢ‍
 • ᠬᠣ‍
 • ᠬᠤ‍
 • ᠬᠥ‍
 • ᠬᠦ‍‍
 • ᠭᠠ‍
 • ᠭᠡ‍
 • ᠭᠢ‍
 • ᠭᠣ‍
 • ᠭᠤ‍
 • ᠭᠥ‍
 • ᠭᠦ‍‍
 • ᠮᠠ‍
 • ᠮᠡ‍
 • ᠮᠢ‍
 • ᠮᠣ‍
 • ᠮᠤ‍
 • ᠮᠥ‍
 • ᠮᠦ‍‍
 • ᠯᠠ‍
 • ᠯᠡ‍
 • ᠯᠢ‍
 • ᠯᠣ‍
 • ᠯᠤ‍
 • ᠯᠥ‍
 • ᠯᠦ‍‍
 • ᠰᠠ‍
 • ᠰᠡ‍
 • ᠰᠢ‍‍
 • ᠰᠣ‍
 • ᠰᠤ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠱᠠ‍
 • ᠱᠡ‍
 • ᠱᠢ‍
 • ᠱᠣ‍
 • ᠱᠤ‍
 • ᠱᠥ‍
 • ᠱᠦ‍
 • ᠲᠠ‍‍
 • ᠲᠡ‍‍
 • ᠲᠢ‍‍
 • ᠲᠣ‍‍
 • ᠲᠤ‍‍
 • ᠲᠥ‍‍
 • ᠲᠦ‍‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍‍
 • ‍ᠳ᠋ᠢ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠴᠠ‍
 • ᠴᠡ‍
 • ᠴᠢ‍
 • ᠴᠣ‍
 • ᠴᠤ‍
 • ᠴᠥ‍
 • ᠴᠦ‍
 • ᠵᠠ‍
 • ᠵᠡ‍
 • ᠵᠢ‍
 • ᠵᠣ‍
 • ᠵᠤ‍
 • ᠵᠥ‍
 • ᠵᠦ‍
 • ᠶᠠ‍
 • ᠶᠡ‍
 • ᠶᠢ‍
 • ᠶᠣ‍
 • ᠶᠤ‍
 • ᠶᠥ‍
 • ᠶᠦ‍
 • ᠷᠠ‍
 • ᠷᠡ‍
 • ᠷᠢ‍
 • ᠷᠣ‍
 • ᠷᠤ‍
 • ᠷᠥ‍
 • ᠷᠦ‍
 • ᠸᠠ‍
 • ᠸᠡ‍
 • ᠹᠠ‍
 • ᠺᠠ‍
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
 • ᠴᠢᠨᠤᠬᠢ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠠᠷᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 92
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2019-07-03
 • ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 90
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2019-07-03
 • ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠬᠠᠢ ᠮᠢᠩ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 88
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2019-07-03
 • ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 82
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2019-07-03
 ᠬᠤᠪᠢᠲᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
 ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠲᠤᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠯ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>