ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠡᠴᠢᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
23 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ
ᠲᠠᠭᠤᠤᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠥᠨᠣᠳᠣᠷ ‍ᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ
 • ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 4
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0
 • ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄  
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016:08:26
       ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 2003 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃
       ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ 《ᠰᠠᠷᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ 》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 《 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 》 ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠤᠮᠤᠭ
    ᠲ · ᠳᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠲᠦᠵᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠢᠨᠳᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠬᠣᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠨ 2004 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠥ᠋ᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠰᠴᠤ᠂ 《ᠰᠢᠲᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ 》᠂ 《 ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ 》᠂ 《 ᠬᠣᠷᠣᠢ 》᠂ 《 ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ 》᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
请稍候...
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠴᠤᠮᠤᠭᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
 • ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ
 • ᠴᠤᠮᠤᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
 • ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
 • ᠠ‍
 • ᠡ‍
 • ᠢ‍
 • ᠥ‍
 • ᠦ‍‍
 • ᠨᠠ‍
 • ᠨᠡ‍
 • ᠨᠢ‍
 • ᠨᠣ‍
 • ᠨᠤ‍
 • ᠨᠥ‍
 • ᠨᠦ‍‍
 • ᠪᠠ‍
 • ᠪᠡ‍
 • ᠪᠢ‍
 • ᠪᠣ‍
 • ᠪᠤ‍‍
 • ᠪᠥ‍
 • ᠪᠦ‍
 • ᠫᠠ‍
 • ᠫᠡ‍
 • ᠫᠢ‍
 • ᠫᠣ‍
 • ᠫᠤ‍
 • ᠫᠥ‍
 • ᠫᠦ‍
 • ᠬᠠ‍
 • ᠬᠡ‍
 • ᠬᠢ‍
 • ᠬᠣ‍
 • ᠬᠤ‍
 • ᠬᠥ‍
 • ᠬᠦ‍‍
 • ᠭᠠ‍
 • ᠭᠡ‍
 • ᠭᠢ‍
 • ᠭᠣ‍
 • ᠭᠤ‍
 • ᠭᠥ‍
 • ᠭᠦ‍‍
 • ᠮᠠ‍
 • ᠮᠡ‍
 • ᠮᠢ‍
 • ᠮᠣ‍
 • ᠮᠤ‍
 • ᠮᠥ‍
 • ᠮᠦ‍‍
 • ᠯᠠ‍
 • ᠯᠡ‍
 • ᠯᠢ‍
 • ᠯᠣ‍
 • ᠯᠤ‍
 • ᠯᠥ‍
 • ᠯᠦ‍‍
 • ᠰᠠ‍
 • ᠰᠡ‍
 • ᠰᠢ‍‍
 • ᠰᠣ‍
 • ᠰᠤ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠱᠠ‍
 • ᠱᠡ‍
 • ᠱᠢ‍
 • ᠱᠣ‍
 • ᠱᠤ‍
 • ᠱᠥ‍
 • ᠱᠦ‍
 • ᠲᠠ‍‍
 • ᠲᠡ‍‍
 • ᠲᠢ‍‍
 • ᠲᠣ‍‍
 • ᠲᠤ‍‍
 • ᠲᠥ‍‍
 • ᠲᠦ‍‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍‍
 • ‍ᠳ᠋ᠢ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠴᠠ‍
 • ᠴᠡ‍
 • ᠴᠢ‍
 • ᠴᠣ‍
 • ᠴᠤ‍
 • ᠴᠥ‍
 • ᠴᠦ‍
 • ᠵᠠ‍
 • ᠵᠡ‍
 • ᠵᠢ‍
 • ᠵᠣ‍
 • ᠵᠤ‍
 • ᠵᠥ‍
 • ᠵᠦ‍
 • ᠶᠠ‍
 • ᠶᠡ‍
 • ᠶᠢ‍
 • ᠶᠣ‍
 • ᠶᠤ‍
 • ᠶᠥ‍
 • ᠶᠦ‍
 • ᠷᠠ‍
 • ᠷᠡ‍
 • ᠷᠢ‍
 • ᠷᠣ‍
 • ᠷᠤ‍
 • ᠷᠥ‍
 • ᠷᠦ‍
 • ᠸᠠ‍
 • ᠸᠡ‍
 • ᠹᠠ‍
 • ᠺᠠ‍
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
 • ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 23569
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-10-21
 • ᠲᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 30269
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-10-21
 ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠣ ᠭᠣᠪᠢ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠦᠦ ᠤᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠩᠳᠣᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>