ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠡᠴᠢᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
22 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ
ᠲᠠᠭᠤᠤᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (68) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠷᠧᠨ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ (11) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (68) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (69) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (69) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ
ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠷᠧᠨ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ (11) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (70) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (70) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ
ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠷᠧᠨ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ (12) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (71) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (71) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ
ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠷᠧᠨ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ (12) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ
ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠷᠧᠨ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ (13) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠷᠧᠨ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ (13) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ
ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (72) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠰᠢᠥᠸ᠋ᠸ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (72) ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ

ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠥᠨᠣᠳᠣᠷ ‍ᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ
 • ᠰᠠ᠊ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 11
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 1
 • ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄  
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016:06:18
     ᠰᠠ‍ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ 2011 — 2016 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 2013 — 2014 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ 2013 — 2015 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ 2015 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ 《 ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ 》 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ 2015 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠳᠣᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ‍ᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2014 ᠣᠨ ‍ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠬ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠤᠮᠤᠭ
        ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ 1971 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠣ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠬᠤᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠣᠩᠭᠢᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠰᠦᠭᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠪᠤ᠋ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠷᠭᠤᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
请稍候...
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠴᠤᠮᠤᠭᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
 • ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ
 • ᠴᠤᠮᠤᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
 • ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
 • ᠠ‍
 • ᠡ‍
 • ᠢ‍
 • ᠥ‍
 • ᠦ‍‍
 • ᠨᠠ‍
 • ᠨᠡ‍
 • ᠨᠢ‍
 • ᠨᠣ‍
 • ᠨᠤ‍
 • ᠨᠥ‍
 • ᠨᠦ‍‍
 • ᠪᠠ‍
 • ᠪᠡ‍
 • ᠪᠢ‍
 • ᠪᠣ‍
 • ᠪᠤ‍‍
 • ᠪᠥ‍
 • ᠪᠦ‍
 • ᠫᠠ‍
 • ᠫᠡ‍
 • ᠫᠢ‍
 • ᠫᠣ‍
 • ᠫᠤ‍
 • ᠫᠥ‍
 • ᠫᠦ‍
 • ᠬᠠ‍
 • ᠬᠡ‍
 • ᠬᠢ‍
 • ᠬᠣ‍
 • ᠬᠤ‍
 • ᠬᠥ‍
 • ᠬᠦ‍‍
 • ᠭᠠ‍
 • ᠭᠡ‍
 • ᠭᠢ‍
 • ᠭᠣ‍
 • ᠭᠤ‍
 • ᠭᠥ‍
 • ᠭᠦ‍‍
 • ᠮᠠ‍
 • ᠮᠡ‍
 • ᠮᠢ‍
 • ᠮᠣ‍
 • ᠮᠤ‍
 • ᠮᠥ‍
 • ᠮᠦ‍‍
 • ᠯᠠ‍
 • ᠯᠡ‍
 • ᠯᠢ‍
 • ᠯᠣ‍
 • ᠯᠤ‍
 • ᠯᠥ‍
 • ᠯᠦ‍‍
 • ᠰᠠ‍
 • ᠰᠡ‍
 • ᠰᠢ‍‍
 • ᠰᠣ‍
 • ᠰᠤ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠱᠠ‍
 • ᠱᠡ‍
 • ᠱᠢ‍
 • ᠱᠣ‍
 • ᠱᠤ‍
 • ᠱᠥ‍
 • ᠱᠦ‍
 • ᠲᠠ‍‍
 • ᠲᠡ‍‍
 • ᠲᠢ‍‍
 • ᠲᠣ‍‍
 • ᠲᠤ‍‍
 • ᠲᠥ‍‍
 • ᠲᠦ‍‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍‍
 • ‍ᠳ᠋ᠢ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠴᠠ‍
 • ᠴᠡ‍
 • ᠴᠢ‍
 • ᠴᠣ‍
 • ᠴᠤ‍
 • ᠴᠥ‍
 • ᠴᠦ‍
 • ᠵᠠ‍
 • ᠵᠡ‍
 • ᠵᠢ‍
 • ᠵᠣ‍
 • ᠵᠤ‍
 • ᠵᠥ‍
 • ᠵᠦ‍
 • ᠶᠠ‍
 • ᠶᠡ‍
 • ᠶᠢ‍
 • ᠶᠣ‍
 • ᠶᠤ‍
 • ᠶᠥ‍
 • ᠶᠦ‍
 • ᠷᠠ‍
 • ᠷᠡ‍
 • ᠷᠢ‍
 • ᠷᠣ‍
 • ᠷᠤ‍
 • ᠷᠥ‍
 • ᠷᠦ‍
 • ᠸᠠ‍
 • ᠸᠡ‍
 • ᠹᠠ‍
 • ᠺᠠ‍
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
 • ᠶᠥᠨᠳᠡᠩ ᠭᠡᠭᠡ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠠ᠊ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 2286
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-08-26
 • ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠠ᠊ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 2456
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-08-26
 • ᠰᠢᠯᠤ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠠ᠊ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3048
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-08-26
 • ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠳᠣᠯ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠠ᠊ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 2414
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-08-26
 • ᠰᠦᠢ ᠯᠢᠩ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠠ᠊ · ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 2745
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-08-26
 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠦᠦ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠷᠵᠢᠭᠠᠸᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠶᠤᠨᠰᠠᠩ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>