ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠡᠴᠢᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
23 ᠪ ᠡᠳᠦᠷ
ᠲᠠᠭᠤᠤᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠥᠨᠣᠳᠣᠷ ‍ᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ
 • ᠭᠡ‍ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 11
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0
 • ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄  
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016:07:14
       ᠭᠡ‍ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠃ 1971 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ᠃ 1986 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ‍ · ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ 1990 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 1993 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠥ᠋ᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ᠂ ᠣᠷᠣ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠤᠮᠤᠭ
      ᠯ᠊ · ᠵᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 1997 ᠣᠨ ‍ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 6 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ《 ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠷᠢ 》ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ《 ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠬᠠᠩ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ《 ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠣᠲᠦ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ 》ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ《 ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ 》ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
请稍候...
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠴᠤᠮᠤᠭᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
 • ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ
 • ᠴᠤᠮᠤᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
 • ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
 • ᠠ‍
 • ᠡ‍
 • ᠢ‍
 • ᠥ‍
 • ᠦ‍‍
 • ᠨᠠ‍
 • ᠨᠡ‍
 • ᠨᠢ‍
 • ᠨᠣ‍
 • ᠨᠤ‍
 • ᠨᠥ‍
 • ᠨᠦ‍‍
 • ᠪᠠ‍
 • ᠪᠡ‍
 • ᠪᠢ‍
 • ᠪᠣ‍
 • ᠪᠤ‍‍
 • ᠪᠥ‍
 • ᠪᠦ‍
 • ᠫᠠ‍
 • ᠫᠡ‍
 • ᠫᠢ‍
 • ᠫᠣ‍
 • ᠫᠤ‍
 • ᠫᠥ‍
 • ᠫᠦ‍
 • ᠬᠠ‍
 • ᠬᠡ‍
 • ᠬᠢ‍
 • ᠬᠣ‍
 • ᠬᠤ‍
 • ᠬᠥ‍
 • ᠬᠦ‍‍
 • ᠭᠠ‍
 • ᠭᠡ‍
 • ᠭᠢ‍
 • ᠭᠣ‍
 • ᠭᠤ‍
 • ᠭᠥ‍
 • ᠭᠦ‍‍
 • ᠮᠠ‍
 • ᠮᠡ‍
 • ᠮᠢ‍
 • ᠮᠣ‍
 • ᠮᠤ‍
 • ᠮᠥ‍
 • ᠮᠦ‍‍
 • ᠯᠠ‍
 • ᠯᠡ‍
 • ᠯᠢ‍
 • ᠯᠣ‍
 • ᠯᠤ‍
 • ᠯᠥ‍
 • ᠯᠦ‍‍
 • ᠰᠠ‍
 • ᠰᠡ‍
 • ᠰᠢ‍‍
 • ᠰᠣ‍
 • ᠰᠤ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠱᠠ‍
 • ᠱᠡ‍
 • ᠱᠢ‍
 • ᠱᠣ‍
 • ᠱᠤ‍
 • ᠱᠥ‍
 • ᠱᠦ‍
 • ᠲᠠ‍‍
 • ᠲᠡ‍‍
 • ᠲᠢ‍‍
 • ᠲᠣ‍‍
 • ᠲᠤ‍‍
 • ᠲᠥ‍‍
 • ᠲᠦ‍‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍‍
 • ‍ᠳ᠋ᠢ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠴᠠ‍
 • ᠴᠡ‍
 • ᠴᠢ‍
 • ᠴᠣ‍
 • ᠴᠤ‍
 • ᠴᠥ‍
 • ᠴᠦ‍
 • ᠵᠠ‍
 • ᠵᠡ‍
 • ᠵᠢ‍
 • ᠵᠣ‍
 • ᠵᠤ‍
 • ᠵᠥ‍
 • ᠵᠦ‍
 • ᠶᠠ‍
 • ᠶᠡ‍
 • ᠶᠢ‍
 • ᠶᠣ‍
 • ᠶᠤ‍
 • ᠶᠥ‍
 • ᠶᠦ‍
 • ᠷᠠ‍
 • ᠷᠡ‍
 • ᠷᠢ‍
 • ᠷᠣ‍
 • ᠷᠤ‍
 • ᠷᠥ‍
 • ᠷᠦ‍
 • ᠸᠠ‍
 • ᠸᠡ‍
 • ᠹᠠ‍
 • ᠺᠠ‍
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠷᠢ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 4219
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-09-19
 • ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠤ ᠴᠠᠰᠤ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 5083
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-09-19
 • ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 4213
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-09-19
 • ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 5022
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-09-19
 • ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ‍ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 4458
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-09-19
 • ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 4596
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016-09-19
 ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠥᠷᠥᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠬᠠᠪᠤᠷ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>