ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠭᠤᠤᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠥᠨᠣᠳᠣᠷ ‍ᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ
 • ᠠ‍ · ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ 8
 • ᠴᠣᠮᠣᠭ᠄ 0
 • ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄  
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017:04:19
     ᠠ‍ · ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ 1947 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠱᠣᠣᠳᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ᠋ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠸᠠᠩ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
     ᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠪ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠨᠢᠷ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠦᠯᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠭ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1970 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠥ᠋ᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠠ ... [ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠤᠮᠤᠭ
       ᠭᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨᠲ᠃ 《  ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠲᠠᠢ᠃  ᠲᠤᠰ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠲᠦ 《 ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ  》᠂ 《 ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ  》᠂ 《ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ 》᠂ 《 ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ 》᠂ 《ᠳᠠᠯᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠣᠷᠢ  》᠂ 《ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ  》᠂ 《ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ 》《ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ  》᠂ 《 ᠭᠧᠪᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ 》᠂ 《 ᠵᠢᠭᠦᠷᠠᠢ 》᠂ 《ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  》᠂ 《ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ  》᠂ 《ᠬᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ  》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
[ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ]
请稍候...
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠴᠤᠮᠤᠭᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
 • ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ
 • ᠴᠤᠮᠤᠭ
 • ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
 • ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
 • ᠠ‍
 • ᠡ‍
 • ᠢ‍
 • ᠥ‍
 • ᠦ‍‍
 • ᠨᠠ‍
 • ᠨᠡ‍
 • ᠨᠢ‍
 • ᠨᠣ‍
 • ᠨᠤ‍
 • ᠨᠥ‍
 • ᠨᠦ‍‍
 • ᠪᠠ‍
 • ᠪᠡ‍
 • ᠪᠢ‍
 • ᠪᠣ‍
 • ᠪᠤ‍‍
 • ᠪᠥ‍
 • ᠪᠦ‍
 • ᠫᠠ‍
 • ᠫᠡ‍
 • ᠫᠢ‍
 • ᠫᠣ‍
 • ᠫᠤ‍
 • ᠫᠥ‍
 • ᠫᠦ‍
 • ᠬᠠ‍
 • ᠬᠡ‍
 • ᠬᠢ‍
 • ᠬᠣ‍
 • ᠬᠤ‍
 • ᠬᠥ‍
 • ᠬᠦ‍‍
 • ᠭᠠ‍
 • ᠭᠡ‍
 • ᠭᠢ‍
 • ᠭᠣ‍
 • ᠭᠤ‍
 • ᠭᠥ‍
 • ᠭᠦ‍‍
 • ᠮᠠ‍
 • ᠮᠡ‍
 • ᠮᠢ‍
 • ᠮᠣ‍
 • ᠮᠤ‍
 • ᠮᠥ‍
 • ᠮᠦ‍‍
 • ᠯᠠ‍
 • ᠯᠡ‍
 • ᠯᠢ‍
 • ᠯᠣ‍
 • ᠯᠤ‍
 • ᠯᠥ‍
 • ᠯᠦ‍‍
 • ᠰᠠ‍
 • ᠰᠡ‍
 • ᠰᠢ‍‍
 • ᠰᠣ‍
 • ᠰᠤ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠰᠥ‍
 • ᠱᠠ‍
 • ᠱᠡ‍
 • ᠱᠢ‍
 • ᠱᠣ‍
 • ᠱᠤ‍
 • ᠱᠥ‍
 • ᠱᠦ‍
 • ᠲᠠ‍‍
 • ᠲᠡ‍‍
 • ᠲᠢ‍‍
 • ᠲᠣ‍‍
 • ᠲᠤ‍‍
 • ᠲᠥ‍‍
 • ᠲᠦ‍‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍
 • ᠳ᠋ᠠ‍‍
 • ‍ᠳ᠋ᠢ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠤ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠳ᠋ᠥ‍
 • ᠴᠠ‍
 • ᠴᠡ‍
 • ᠴᠢ‍
 • ᠴᠣ‍
 • ᠴᠤ‍
 • ᠴᠥ‍
 • ᠴᠦ‍
 • ᠵᠠ‍
 • ᠵᠡ‍
 • ᠵᠢ‍
 • ᠵᠣ‍
 • ᠵᠤ‍
 • ᠵᠥ‍
 • ᠵᠦ‍
 • ᠶᠠ‍
 • ᠶᠡ‍
 • ᠶᠢ‍
 • ᠶᠣ‍
 • ᠶᠤ‍
 • ᠶᠥ‍
 • ᠶᠦ‍
 • ᠷᠠ‍
 • ᠷᠡ‍
 • ᠷᠢ‍
 • ᠷᠣ‍
 • ᠷᠤ‍
 • ᠷᠥ‍
 • ᠷᠦ‍
 • ᠸᠠ‍
 • ᠸᠡ‍
 • ᠹᠠ‍
 • ᠺᠠ‍
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
 • ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠩᠬᠤᠸᠠᠷ
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 36634
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-03-03
 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠤᠲᠤᠯ
 • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠ ...
 • ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 32567
 • ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017-03-03
 ᠴᠥᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>
ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ >>